เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์

     
 
   
   
   
   
       รุ่นตั้ง/แขวน ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled)
     รุ่นคอยล์เปลือย ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled)      รุ่น Package Water Cooled
     รุ่นคอยล์เปลือย ระบบน้ำเย็น (AHU)      รุ่นตั้ง/แขวน ระบบน้ำเย็น (AHU)
     รุ่นแฟนคอยล์ต่อท่อลม ระบบน้ำเย็น (AHU)